قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

                          مصوب دوم بهمن 1357

 

ماده واحده – ازتاريخ تصويب اين قانون تغيير تارخ تولد اشخاص ممنوع است .

تبصره -  صاحب شناسنامه تنها يكبار در طول عمر ودر صورتيكه اختلاف سن واقعي با سن مندرج دراسناد سجلي به تشخيص كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار ، رييس اداره ثبت احوال محل پزشك منتخب ،مدير عامل سازمان بهداري استان ورييس شوراي اسلامي شهر ويا بخش محل صدور شناسنامه وباعضويت ورياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي گردد بيش ازپنج سال باشدمي تواند سن خودرااصلاح نمايد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده ويك تبصره درجلسه علني روزيكشنبه مورخ دوم يهمن ماه يكهزاروسيصدوشصت وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ12/11/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.