قانون حق حضانت فرزندان صغيريامحجوربه مادران آنهامصوب ششم مرداد 1364

 

ماده واحده-حضانت فرزندان صغيريامحجوري كه پدرانشان به مقام والاي شهادت رسيده ويافوت شده باشندبا مادران آنهاخواهدبودوهزينه متعارف زندگي اين فرزندان چنانچه ازاموال خودشان باشددراختيارولي شرعي است واگرازطريق بودجه دولت ويا ازبنيادشهيدپرداخت مي شوددراختيارمادرانشان قرارمي گيرد مگرآنكه دادگاه صالح درمواردادعاي عدم صلاحيت مادرحكم به عدم صلاحيت بكند.

تبصره1- مقصودازمحجوردراين قانون مجنون ياسفيه ايست كه حجرش متصل به صغرباشد.

تبصره2- ازدواج مادراني كه درماده واحده ذكرشده است.مانع ازحق حضانت آنهانمي گردد.

تبصره3- حدودهزينه متعارف توسط دادگاه معين وبه مادريانماينده قانوني اوپرداخت خواهدشد.

تبصره4- درمواردي كه تعيين حدودهزينه متعارف ياعدم صلاحيت مادربه فرزندان شهدادردادگاه مطرح باشدبنيادشهيدموظف است كارشناس خودرابه دادگاه معرفي كند.

قانون فوق مشتمل برماده ماده واحده وچهارتبصره درجلسه روزيكشنبه ششم مردادماه يكهزاروسيصدوشصت وچهارمجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 13/5/1364 به تاييدشوراي نگهبان رسيده است.