قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

 

ماده واحده : نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند.

1-     در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2-     در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.

3-     در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبي كه پدرخوانده يامادرخوانده پيروآنست.