فصل هشتم – نام خانوادگي

 

 ماده 40- تغيير نام خانوادگي با تصويب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.

 تبصره : موارد تغيير نام خانوادگي مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون مي باشد.

ماده 41- حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصي است که بنام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت مي رسد و ديگري حق اختيار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه حق تقدم و اين حق پس از وفات به ورثه قانوني انتقال مي يابد. هر يک از وراث مي تواند شخصي که نام خانوادگي او را در اختيار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد ولي وراث بالاتفاق مي توانند به ديگري اجازه دهند که نام خانوادگي آنان را در اختيار نمايد.

 تبصره : نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در   قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد. فرزندان کبير مي توانند براي خود نام خانوادگي ديگري انتخاب نمايند . 

ماده 42 – زوجه مي تواند با موافقت همسر خود تا زماني که در قيد زوجيت مي باشد از نام خانوادگي همسر خود بدون رعايت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانواگي موکول به اجازه همسر خواهد بود