فصل هفتم – صدور کارت شناسائي

 

ماده 38- در نقاطي که دولت مقتضي بداند و اعلام کند کساني که سن آنها از 15 سال به بالا است بايد داراي کارت شناسائي بوده و هميشه آن را همراه داشته باشند کارت شناسائي حاوي مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشاني محل سکونت و گروههاي اصلي خون خواهد بود. ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده کارت شناسائي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سکونت و ساير اطلاعات از قبيل گروه خون و اشخاصي که براي صغار و مجانين کارت شناسائي اخذ نمايند در آيين نامه اجرائي تعيين خواهد شد.

ماده 39- حذف شد ( لايحه قانوني 13/11/58 ) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران )