از رسيدن به سن سي سال مکلف است ظرف يکسال براي تجديد آن مراجعه نمايد ( اصلاحي 18/10/63 ).

تبصره 3- صدرو شناسنامه مجدد و يا گواهي ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد بود ( الحاقي 18/10/63 ).

تبصره 4- به استثناي سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق ، نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل و اداره کل انتخابات هيچيک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي حق نقش مهر و درج هيچگونه مطلب و يا آثار ديگري بر روي شناسنامه ندارند. متخلف از اين امر تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت ( الحاقي 18/10/63 ).

ماده 37- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعيت و يا اخراج از تابعيت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعيت يا اخراج تابعيت را در دفاتر يا اسناد مربوطه منعکس يا شناسنامه را معدوم نمايد