فصل دوم – اسناد و مدارک ثبت احوال

 

ماده 10 – وقايع حياتي هر فرد (ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت، وفات) در دفاتري به شرح زير به ثبت مي رسد.

الف – دفتر ثبت کل وقايع – که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقايع مربوط به ازدواج ، طلاق ، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد ووفات صاحب سند از روي مندرجات اعلاميه ها و مدارک در آن ثبت مي گردد.

ب- دفتر ثبت وفات – که در آن واقعه مربوط به وفات هر فرد به ثبت مي رسد (اصلاحي  18/10/63).

تبصره 1- صفحات دفتر ثبت کل وقايع بايد شماره گذاري شود و با تعين تعداد کل صفحات نخ کشي و سرب و منگنه شده و به امضاء دادستان يا نماينده او برسد.
تبصره 2- دفتر ثبت کل وقايع هر سال پس از انقضاي مدت صد و بيست سال از جريان خارج و به بايگاني راکد منتتقل مي شود.
تبصره 3- هرگاه اسناد يا دفاتر از بين برود در صورت وجود سابقه از روي سوابق و در صورت نبودن سابقه با دعوت صاحبان اسناد به وسيله آگهي طبق مدارک موجود در دست آنان پس از رسيدگي دفاتر يا اسناد معدوم تجديد مي گردد.

ماده 11- دفتر ثبت کل وقايع و وفات پس از ثبت بايد به امضاء اعلام کننده و گواهان و مامور يا نماينده ثبت احوال برسد و مهر شود و در صورت وجود گواهي ماما يا پزشک نيازي به گواهان نخواه بود. پس از تکميل و امضاء اسناد مزبور تصحيح يا تغيير مندرجات آن منحصراً به موجب مقررات اين قانون خواهد بود (اصلاحي 18/10/63).