فصل دهم – تهيه مقدمات اجراي قانون

 

ماده 47- وزارت کشور مکلف است در مدت يکسال از تاريخ تصويب اين قانون مقدمات اجراي آنرا از حيث تهيه وسايل کار و تجهيزات و تأمين کارکنان لازم و آموزش آنان فراهم نمايد. دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را تامين خواهد نمود .