بازرس استان :آقای زاهد امینیشماره همراه 09183714559تلفن ثابت       08733231243