بازرس استان :

آقای شکری منعم

شماره همراه 09188726743

تلفن ثابت       08735122304