آدرس دفاتر پیشخوان ارائه خدمات ثبت احوال

ردیف

عنوان خدمت

کد دفتر

نام مسئول

آدرس و شماره تلفن

1

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

3-   اخذدرخواست کارت شناسائی ملی

4-   اخذدرخواست فقدان کارت شاسائی ملی

5-   صدور تاییده شماره ملی

6-   اخذ درخواست گواهی تجرد

1271

سرکارخانم سیده لعیاء  ولی نیا

قروه - خیابان شهید مطهری خیابان شهید نجفی

تلفن :  5232000 - 0872

2

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

3-   اخذدرخواست کارت شناسائی ملی

4-   اخذدرخواست فقدان کارت شاسائی ملی

5-   صدور تاییده شماره ملی

6-   اخذ درخواست گواهی تجرد

 

1273

آقای کاوه  کیخسروی

سقز خیابان ساحلی روبرروی پیست اسکلت پارک

تلفن : 3230159- 0874

3

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

 

1274

سرکارخانم  مژده  کرباسجی

سنندج شهرک نایسر خیابان امام شافعی نبش کوچه مهتاب 2

شماره تلفن : 3324773 - 0871

4

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

3-   اخذدرخواست کارت شناسائی ملی

4-   اخذدرخواست فقدان کارت شاسائی ملی

5-   صدور تاییده شماره ملی

6-   اخذ درخواست گواهی تجرد

 

1278

آقای صدیق محمودی

مریوان – خیابان عبه حبیب بالاتر از پاساژمحمودی

تلفن 3245483 - 0875

5

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

3-   اخذدرخواست کارت شناسائی ملی

4-   اخذدرخواست فقدان کارت شاسائی ملی

5-   صدور تاییده شماره ملی

6-   اخذ درخواست گواهی تجرد

 

1275

آقای مدریک  ازغ

مریوان _ بلوار رسالت جنب مسجد دارلاحسان

تلفن : 3245155- 0875

6

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

3-   اخذدرخواست کارت شناسائی ملی

4-   اخذدرخواست فقدان کارت شاسائی ملی

5-   صدور تاییده شماره ملی

6-   اخذ درخواست گواهی تجرد

 

1277

آقای محمد رشیدی

سقز بالاتر ازمیدان میدان استقلال روبروی کمیته  حضرت امام (ره)

تلفن : 3221980 - 0874

7

1-   اخذ درخواست تعویض شناسنامه

2-   اخذ درخواست فقدان شناسنامه

 

1279

آقای زانیار  مهر پرور

سقز میدان 22 بهمن بلوار وحدت تقاطع سعدی

تلفن : 3224824 - 0874