آگهی مزایده

اداره کل ثبت احوال استان کردستان در نظر دارد تعداد 2 دستگاه پیکان سواری و یک دستگاه کامیونت نیسان قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند در وقت اداری روزهای 1395/09/02 لغایت 1395/09/07 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت بازدید و دریافت برگ مزایده به ثبت احوال استان واقع در خیابان آبیدر طبقه اول واحد اموال مراجعه نمایند.