تعرفه خدمات ثبت احوال مطابق قانون بودجه سال 1397
خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه رديف عنوان خدمت خدمت قيمت به ريال كدخدمت
1 ثبت ولادت وصدورشناسنامه اوليه (نوزاد ) درمهلت قانوني(15) روز وهمجنين مشمولين ماده 45 قانون ثبت احوال 100.000 221
2 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( تا3 ماه) بهمراه صدورشناسنامه نوزاد ( از16 روزتا 3ماه) 300.000 222
3 ثبت ولادت بعد از مهلت قانوني( از3ماه وبعدازآن) بهمراه صدورشناسنامه نوزاد 500.000 223
4 تنظيم سند هويتي دراجراي احكام مراجع قضائي(ابطال وصدور،فرزندخواندگي) واجراي آراي كميسيون تشخيص سن درسندهويتي 2.000.000 224
5 تنظيم سند هويتي وصدورشناسنامه براي مشمولين بندهاي 4و5و6ماده 976و979ق م وهمچنين فرزندان ناشي ازازدواج زنان ايراني بامردان خارجي وبازگشت به تابعيت (تنظيم سند هويتي وصدورشناسنامه) 1.000.000 225، 226 و227
خدمات صدور شناسنامه مجدد 6 صدورشناسنامه مجدد  (اعم ازتبصره 1و2ماده 36قانون ثبت احوال) 250.000 231
7 صدورشناسنامه مجدد دراجراي مواد32و33 قانون ثبت احوال 1.000.000 232
8 صدورشناسنامه مجددناشي ازفقدان (نوبت اول) باستثناء مشمولين تبصره 2ماده 1قانون تخلفات جرايم ومجازت هاي مربوط به اسناد سجلي وشناسنامه مصوب 70/5/10  مجمع تشخيص مصلحت نظام 400.000 233
9 صدور شناسنامه مجدد ناشي از فقدان (نوبت دوم) 700.000 234
10 صدور شناسنامه مجدد  ناشي از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن) 2.000.000 235
خدمات نام ونام خانوادگي 11 تغيير نام باتجويز سازمان يامحاكم قضايي        (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 2.500.000 241
12 تغيير نام خانوادگي (نوبت اول )                    (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 1.000.000 242
13 تغيير نام ونام خانوادگي براي باردوم وبازگشت به نام ونام خانوادگي                   (درزمان اجرامجوزدرسند،اخذشود) 2.500.000 243و244
14 تغيير نام خانوادگي تبصره ذيل ماده 41 قانون ثبت احوال (فرزندان زير18 سال)  (علاوه برآن تعرفه صدروشناسنامه مطابق بند6 نيزاخذگردد) 100.000 245
15 تأييد اجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگي   (تكميل فرم اجازه نامه درادارات اجرايي ودرحضوررئيس اداره ثبت احوال) 200.000 246
خدمات استعلام ، صدورگواهي و تأييديه 16 صدورگواهي ازقبيل مشخصات،وفات،تأييدشماره ملي وهمچنين پاسخ كتبي به استعلام مشخصات هويتي باستثناء بهزيستي                                 وكميته امداد امام خميني            (به ازاء هردرخواست استعلام(يك نامه)ازمتقاضي ذينفع ياوكيل قانوني وي دريافت گردد)  100.000 251و252
17 تأييد گزارش مفقودي شناسنامه،كارت شناسايي ملي وكارت هوشمندملي  (درادارات اجرايي ودفاترپيشخوان دولت درحضورمديرفني) 100.000 253
18 استعلام دستي مبتني برفهرست ها وگزارش هاي خارج ازچهارچوب هاي تعريف شده به ازاي هر شخص  (به استثناء نيروي انتظامي ومراجع قضايي) 10.000 254
19 ا ستعلام الكترونيكي مشخصات هويتي اشخاص حقيقي براي دستگاه هايي نظيرشركت ها،بانك ها، بيمه ها ، شهرداري هاودفاتراسناد رسمي  1.000 255
20 نمايش عكس اشخاص درسامانه استعلام الكترونيكي به ازاي هرمورد براي دستگاه هايي نظير شركت ها ،بانك ها ، بيمه ها ، شهرداري ها ودفاتراسناد رسمي 5.000 256
21 تأييد عكس متقاضيان دردفاتر احراز هويت ادارات ثبت احوال 50.000 257
خدمات ازدواج و طلاق 22 صدورگواهي تجرد    500.000 261
23 صدورگواهي ازدواج وطلاق 500.000 262
24 ثبت اقرارنامه  زوجيت 300.000 263
25 انتقال واقعه ازدواج ازدفاتررسمي ازدواج دراسناد هويتي  (الكترونيكي وغيرآن) 50.000 264
26 انتقال واقعه طلاق ازدفاتررسمي طلاق دراسناد هويتي (الكترونيكي وغيرآن) 150.000 265
27 صدوررونوشت ازدواج وطلاق اتباع ايراني خارج ازكشور  (توسط اداره كل امورهويتي ايرانيان خارج ازكشور صورت مي گيرد) 500.000 266و267
خدمات اتباع خارجي 28 ثبت ولادت وفوت اتباع خارجي 200.000 271
29 صدور گواهي ولادت وفوت ابتاع خارجي (تعويض وفقدان) 150.000 272و273
ساير خدمات هويتي 30 اجراي احكام مراجع قضايي دراسناد هويتي   (تغييرمندرجات واصلاح وتكميل مشخصات ماننداثبات نسب وسيادت ، تغييرجنسيت و...) 300.000 281
31 درخواست رسيدگي ازهيأت هاي حل اختلاف اسناد هويتي باستثناء اشتباه مأمور                                                                                                            (تغييرنام ازطريق دستورالعمل 1/578سال1388 نيزمشمول اخذتعرفه خواهدبود) 300.000 282
32 درخواست اصلاح سن ازكميسيون تشخيص سن     (تعرفه صدورشناسنامه جداگانه مطابق بند6 دريافت گردد) 500.000 283
33 تنظيم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال 300.000 284
خدمات دفاترپيشخوان 34 صدور وتمديد گواهينامه مدير فني دفاترپيشخوان وپست             (شامل تمديدساليانه نيزمي شود) 2.000.000 291
35 صدوروتمديدپروانه دفاترپيشخوان وپست                                       (شامل تمديدساليانه نيزمي شود) 3.000.000 292
36 فعال سازي توكن VPN دفاترپيشخوان وپست(اوليه ،تمديد،تغيير نام)                                        (( تهيه توكن به عهد دفترمي باشد)) 1.000.000 293
37 فعال سازي مجدد توكنVPN دفاترپيشخوان وپست                          ((درصورت مفقودشدن وراه اندازي مجددآن دريافت گردد)) 2.000.000 294
38 فعال سازي توكن مديرفني دفاترپيشخوان وپست (اوليه ،تمديد،تغييرنام)                                  (( تهيه توكن به عهد دفترمي باشد)) 1.000.000 295
39 فعال سازي مجدد توكن مديرفني دفاترپيشخوان  و پست                  ((درصورت مفقودشدن وراه اندازي مجددآن دريافت گردد)) 2.000.000 296
40 فعال سازي مجدد هرتوكن( vpn ،مديرفني) به دليل خرابي            ((درصورتي كه توكن به هردليلي ازلحاظ فيزيكي معيوب باشد)) 1.500.000 297و298
خدمات كارت هوشمند ملي 1 ثبت نام كارت هوشمند ملي (اولين بار) 200.000 211
2 صدوركارت هوشمندملي مجددناشي ازفقدان (نوبت اول) 400.000 212
3 صدوركارت هوشمندملي مجددناشي ازفقدان (نوبت دوم) 700.000 213
4 صدور كارت شناسايي ملي مجدد ناشي از فقدان (نوبت سوم وپس از آن) 1.000.000 214
5 تعويض كارت هوشمند ملي (ناشي ازتغيير مشخصات سجلي ياخرابي و...)             باستثناء اشتباه مأمور 300.000 215
6 فعال سازي امضاء الكترونيك 200.000 216
7 مابه التفاوت   217