دوره های آموزشی در دست اقدام درسال1395ثبت احوال کردستان

آئین نگارش مکاتبات اداری

دستورالعمل تغییر نام

دستور العمل بهره برداری از آرشیو الکترونیک

طرح تکریم ارباب رجوع

نظارت و بازرسی دفاتر پیشخوان و پست