دوره های آموزشی برگزار شده در9ماهه سال1395ثبت احوال کردستان

ردیف

نام دوره

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت دوره

نفرساعت مدیر

نفرساعت کارمند

 

1

اسناد و مدارک ثبت احوال

24

22

66

462

 

2

آشنایی با فرایند ثبت نام و تحویل کارت ملی هوشمند

119

10

0

119

3

کارگاه آموزشی احراز هویت و نحوه کنترل و نظارت  ( EQC)

18

8

32

112

4

نحوه رسیدگی به اختلافات مدارک هویتی در هیأت های حل اختلاف

15

36

540

0

5

مقررات ناظر بر صدور مدارک هویتی

18

6

12

96

6

آشنایی با قوانین دستور العمل ها و آیین نامه های مرتبط

27

16

432

0