دوره های غیر حضوری برگزارشده در9ماهه سال1395ثبت احوال کردستان

ردیف

نام دوره

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت دوره

نفرساعت مدیر

نفرساعت کارمند

1

سیاستهای جمعیتی

28

24

24

648

3

مدیریت امنیت اطلاعات(isms)

19

8

16

136

3

کاربری سامانه کارت ملی هوشمند

30

12

108

252