عنوان پست سازمانی:مدیر کل ثبت احوال کردستان
نام ونام خانوادگي:حسن صومی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
سابقه استخدام:29
تلفن :
نوع استخدام:
سابقه ایثارگری: