مدیر کل ثبت احوال کردستان
نام ونام خانوادگي:حسن صومی
سوابق تحصيلي: فوق لیسانس مدیریت دولتی
سوابق شغلي:29سال