1)ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

 

 

اصلاح فرآیند صدورشناسنامه  نوزاد

 

 

 

 

-خدمت استاندارد شده صدور شناسنامه نوزاد

-هدف از ارائه این خدمت صدور شناسنامه برای کلیه اطفال متولد از اتباع ایرانی می باشد

-در استان کردستان از نظر کمی سالیانه 31000 جلد شناسنامه نوزاد صادر می شود

-استاندارد و کیفیت ارائه این خدمت به شرح ذیل است .

خدمت گیرندگان : کلیه اتباع ایرانی

خدمت دهندگان : کارمندان حوزه تنظیم سند و بایگانی اسناد سجلی در ادارات اجرایی

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

1) گواهی ولادت صادر شده از بیمارستان

2)اصل شناسنامه والدین

3) قبض پرداخت تعرفه بابت صدور شناسنامه به مبلغ  50000 ریال و هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی 15 روزه بشرح ذیل :

الف) در مهلت قانونی هزینه ثبت ندارد .

ب)بعد از مهلت قانونی تا یکماه به مبلغ  100000 ریال

ج) بعد از مهلت قانونی 1 تا 3 ماه  150000 ریال

د) بعد از مهلت قانونی 3 تا 6 ماه 250000 ریال

هـ) بعد از مهلت قانونی 6 ماه و بعد از آن  500000 ریال

4)حضور پدر یا جد پدری ، در صورت ثبت ازدواج مادر ، وصی یا قیم یا امین یا وکیل و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام واقعه ولادت و امضا سند تواماً به عهده والدین خواهد بود .

فرم های مورد استفاده :

1)سند ثبت کل وقایع

2)شناسنامه سفید مکانیزه

شرح مراحل اجرای کار :

1-بررسی مدارک ارائه شده

2-انتخاب نام توسط اعلام کننده و بررسی با فهرست نامهای مناسب ( در صورت لزوم )

3-درج نام نوزاد و آدرس در ظهر گواهی ولادت توسط اعلام کننده واقعه و امضاء توسط وی

4-تنظیم سند ولادت از طریق سامانه الکترونیکی ارائه خدمات سجلی و تخصیص شماره ملی و سپس نهایی نمودن و چاپ سند

5-رؤیت سند و امضاء توسط اعلام کننده

6- چاپ شناسنامه توسط چاپگر

7-ثبت واقعه ولادت فرزند در ظهر شناسنامه والدین

8-ارسال سند ولادت جهت ضبط در بایگانی اسناد

9-تحویل شناسنامه به اعلام کننده با اخذ امضاء

مسئولیتها و اختیارات هر یک از عوامل اجرایی

1)مسئول تنظیم سند : بررسی مدارک و تطبیق شناسنامه های والدین با گواهی ولادت صادر شده و تنظیم سند ولادت

2)مسئول بایگانی اسناد : کنترل نهایی سند و ضبط در بایگانی اسناد

عنوان قوانین و مقررات: فصل سوم قانون ثبت احوال در مورد ثبت ولادت از ماده 12 الی ماده 21

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند : استفاده از نرم افزار تحت شبکه وب پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند ( مدت زمان اجرای فرایند ) :

اخذ مدرک و کنترل آنها و تنظیم سند و صدور شناسنامه همراه با امضاء و مهر ( 10 دقیقه )

2)ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات

خدمت استاندارد شده ثبت واقعه وفات

-هدف از ارائه این خدمت ثبت واقعه وفات اتباع ايراني وصدور گواهي فوت وانعكاس آن درشناسنامه متوفي مي باشد.

-در استان کردستان سالیانه بطور متوسط بيش از8500 واقعه فوت ثبت مي گردد.

خدمت گیرندگان : متقاضیان ثبت فوت که دارای 18 سال سن یا دارای حکم رشد باشند

مواد قانوني:

 مواد 26 ، 27 ، 28 قانون ثبت احوال

خدمت دهندگان : مسئول حوزه ثبت فوت  - بایگانی اسناد سجلی در ادارات اجرایی

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

1)ارائه مدارک از مراجع رسمی دال بر وقوع فوت یا دو نفر گواه

2)فیش بانکی به مبلغ 20000 ریال به شماره حساب مربوطه

3)ارائه شناسنامه متوفی

4)مدرک معتبر شناسائی برای اعلام کننده و گواهان ( شناسنامه ، کارت شناسایی ملی )

فرمهای مورد استفاده :

1)    سند ثبت فوت

2)    خلاصه رونوشت وفات

شرح مراحل انجام کار :

1)بررسی مدارک ارائه شده از حیث تطبیق شماره شناسنامه متوفی با گواهی ارائه شده یا جواز دفن ارائه شده توسط متقاضی

2)تنظیم سند فوت

3)رؤیت سند و امضاء توسط اعلام کننده  و در صورت لزوم شهود

4)کنترل و مهر کردن و امضاء سند توسط مسئول ثبت فوت

5)تحویل گواهی فوت در صورت درخواست اعلام کننده

6)صدور و ارسال اعلامیه  مرگ به محل صدور شناسنامه

7)انعکاس واقعه فوت در ظهر سند ولادت متوفی

8)تنظیم فرم تغییرات و داده آمایی فرم تغییرات و انتقال واقعه فوت به سیستم رایانه

9)بایگانی سوابق اسناد

مسئولیت ها و اختیارات هر یک از عوامل اجرائی :

1)مسئول حوزه ثبت فوت : اخذ مدارک از متقاضی ، تطبیق شماره شناسنامه متوفی با گواهی ارائه شده یا جواز دفن توسط متقاضی ، تنظیم سند فوت و صدور خلاصه رونوشت وفات و ممهور نمودن به مهر ثبت فوت

2)مسئول بایگانی اسناد : انعکاس واقعه فوت در سند ولادت متوفی

عنوان قوانین و مقررات : فصل چهارم قانون ثبت احوال مربوط به ثبت وفات از ( ماده 22 الی 30 )

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند : رایانه

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرایند ( مدت زمان اجرای فرایند ): بررسی مدارک و تنظیم سند فوت کنترل و مهر کردن و امضاء سند توسط مسئول ثبت فوت و صدور خلاصه رونوشت وفات ( 20 دقیقه )


3)تعویض شناسنامه

فرآيند

تعويض شناسنامه

 

 

هدف اجراي فرايند : تعويض شناسنامه مستعمل يا ناشي از اجراي احكام دادگاه هيأت حل اختلاف،كميسيون تشخيص سن يا ساير موارد قانوني

 

خدمت گيرندگان :

1-      صاحب شناسنامه

2-      ولي ، قيم ، وصي ، نماينده قانوني

 

خدمت دهندگان :1-حوزه تعويض 2- دبيرخانه 3- بايگاني اسناد 4-  رئيس اداره  

مستندات :

1-      مواد35 و36 قانون ثبت احوال

2-      دستورالعمل تعويض شناسنامه مجدد مصوب شوراي عالي ثبت احوال به شماره 39/ش/ع -23/7/81

مدارك مورد نياز :

1-      اصل شناسنامه مستعمل

2-      فرم درخواست تعويض ( نمونه 3ت )

3-      دو قطعه عكس جديد ( افراد بالاي 15 سال )

4-      ارائه مدارك در رابطه با سمت قانوني افراد

5-      فيش بانكي

فرمهاي مورد استفاده :

 

فرم درخواست تعويض

 

شرح مراحل انجام كار :

1-      بررسي مدارك ارايه شده

2-      تكميل فرم درخواست تعويض شناسنامه و ثبت در دفتر مربوطه

3-      ارجاع درخواست به بايگاني براي اعمال تحولات در سامانه هويت الكترونيكي

4-      تطبيق شناسنامه ارائه شده با سامانه الكترونيكي

5-      صدور و چاپ شناسنامه

6-      كنترل و بازبيني مندرجات شناسنامه با سامانه

7-      تكميل فرم نمونه 2ت و تحويل شناسنامه به حوزه تعويض و اخذ رسيد

8-      ثبت مشخصات شناسنامه صادره در دفتر مربوط ، تحويل به متقاضي و اخذ رسيد

9-      بايگاني سوابق

 

مسئوليتها و اختيارات هريك از عوامل اجرايي :

1-حوزه تعويض  : تنظيم فرم درخواست و ارسال به بايگاني

2-بايگاني : بررسي مدارك و صدور و چاپ شناسنانه

 

 

فن آوري مورد استفاده در اجراي فرآيند : استفاده از نرم افزار تحت شبكه وب پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور

 

متوسط زمان بين شروع تا پايان فرآيند ( مدت زمان اجراي فرآيند )

اخذ مدارك ، كنترل ، ارجاع به بايگاني  ،اجرا و صدور شناسنامه جديد ( 1روز )

4)صدور المثنی شناسنامه

 

اصلاح فرآیند و صدور المثنی شناسنامه

(در قبال مفقودی )

 

 

خدمت استاندارد شده صدور المثني شناسنامه

هدف از ارائه اين خدمت صدور المثناي شناسنامه جهت اتباع ايراني كه شناسنامه خودرا مفقود نموده اند.

دراستان كردستان درطول سال 7500جلد شناسنامه المثني صادر خواهدشد.

استاندارد وكيفيت ارائه اين خدمت بشرح ذيل است:

هدف اجرای فرآیند :  صدور و تحویل شناسنامه المثنی یا ولی قانونی وی حسب مورد

خدمت گیرندگان :

1-صاحب شناسنامه

2-ولی ، وصی یا قیم جهت افراد زیر 18 سال

3-نماینده قانونی

خدمت دهندگان :

1-دبیرخانه

2-واحد تعویض

3-بایگانی اسناد سجلی

4-دفاتر پیشخوان 

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

1) فرم گزارش مفقودی شناسنامه 

2) دو قطعه عکس جدید برای افراد بالای 15 سال ( در صورت لزوم تأیید شده ) و در صورت عدم عکسدار بودن شناسنامه مفقودی ارائه تصویر مدارک عکسدار معتبر ( نظیر کارت شناسایی ملی ، گذر نامه ، گواهینامه و ... ) توسط مأمور ثبت احوال اخذ و برابر با اصل شده باشد .  

3)ارائه تصاویر شناسنامه های صاحب سند ، همسر ، فرزندان و سند ازدواج برای افراد متأهل که توسط مأمور ثبت احوال محل اخذ درخواست برابر با اصل  شده باشد .

4)در صورت عدم امکان ارائه مدارک عکسدار معتبر ، تأیید عکس از طریق نیروی انتظامی و یا یک نفر کارمند رسمی دولت انجام خواهد شد .

5)مدارک مثبته جهت احراز بسمت افراد موضوع بند 2 و 3 خدمت گیرندگان

6)قبض پرداخت تعرفه با رعایت مهلت تعین شده یکماه پس از تاریخ تنظیم درخواست

-اولین المثنی شناسنامه به مبلغ 000/230 ریال

-دومین   المثنی شناسنامه به مبلغ 000/460 ریال

سومین المثنی شناسنامه به مبلغ 1000000 ریال

فرمهای مورد استفاده  :

1-فرم گزارش مفقودی شناسنامه

2-فرم درخواست صدور شناسنامه

شرح مراحل انجام کار   :

1-بررسی خواسته متقاضی و نیز مدارک ارائه شده

2-بررسی مدارک شناسایی متقاضی به منظور احراز هویت و صلاحیت قانونی و معرفی متقاضیان فاقد مدارک شناسایی به مراجع ذیصلاح

3-اخذ فرم گزارش مفقودی و ثبت در سیستم دبیر خانه

4-تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه از طریق سامانه الکترونیکی ارائه خدمات سجلی توسط مسئول حوزه تعویض

5-اسکن مدارک متقاضی از جمله گزارش مفقودی ، عکس ، فیش بانکی ، تصاویر شناسنامه و مدارک متقاضی و چاپ فرم درخواست جهت ارجاع به بایگانی اسناد

6-مراجعه به سند آرشیو شده و درج تحولات از جمله مشخصات همسر و فرزندان در صورت متأهل بودن با اسکن عکس متقاضی

7-چاپ و صدور شناسنامه مکانیزه پس از انقضای مهلت مقرر یکماهه

8-تخصیص سری و سریال شناسنامه صادره در سند آرشیو شده از طریق سامانه الکترونیکی ارائه خدمات سجلی

9-امضاء و مهر شناسنامه صادره توسط بایگانی اسناد و ارسال به دایره تعویض با اخذ رسید جهت تحویل به متقاضی

10-تحویلشناسنامه به متقاضی

لازم به توضیح است کلیه درخواست متقاضیانی که محل صدور شناسنامه آنها خارج از اداره ثبت احوال محل سکونت باشد در اداره محل تنظیم درخواست اخذ و تحت شبکه وب پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در همان اداره صادر خواهد شد .

 

 

مسئولیتها و اختیارات    :

دبیرخانه : ثبت گزارش مفقودی شناسنامه در سیستم با درج شماره و تاریخ بر روی فرم مذکور

واحد تعویض: بررسی مدارک ارائه شده از سوی متقاضی و تکمیل فرم درخواست صدور شناسنامه و اسکن مدارک و ثبت تحولات مربوط به همسر و فرزندان در اسناد آرشیو شده از طریق سامانه و نهایتاً تحویل شناسنامه به متقاضی

بایگانی اسناد سجلی :چاپ و صدور شناسنامه و تخصیص سری و سریال شناسنامه در سامانه و امضاء و مهر شناسنامه

دفاتر پیشخوان : اخذ درخواست و مدارک مورد نیاز از متقاضی و ارسال به اداره ثبت احوال محل

عنوان قوانین و مقررات   :

مواد 35 و 36 قانون ثبت احوال

دستورالعمل صدور شناسنامه ( مجدد ) مصوب جلسه مورخ 2/7/93 شورایعالی ثبت احوال به شماره 68306/12/2 15/8/1392

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند    :

مکانیزه با استفاده از نرم افزار تحت شبکه وب پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند : مهلت مقرر يكماهه از تاريخ تنظيم درخواست

5)تغییر نام

عنوان فرآيند تغيير نام

 

 

-خدمت استاندارد شده تغيير نام

-هدف ازارائه اين خدمت تغيير نام متقاضيان بالاي 15 سال

-خدمت گيرندگان : كسانيكه مايل به تغيير نام خود ميباشند ، ولي، يانماينده قانوني افرادصغير

-ازنظركمي درطول سال بيش از1000مورد دزخواست تغييرنام انجام مي گيرد

-استاندارد وكيفيت ارائه اين خدمت به شرح ذيل است

خدمت دهندگان :1-ادره كل 2- ادارات ثبت احوال

مدارك مورد نياز :

1-      دادخواست تغير نام

2-      تصوير شناسنامه و كارت ملي متقاضي

فرمهاي مورد استفاده :

 

نمونه فرم درخواست

 

شرح مراحل انجام كار :

1-    بررسي دادخواست و ضمايم و مطابقت آنها با سامانه

2-    ثبت درخواست در دبيرخانه

3-    تطبيق مدارك با سامانه

4-    ارسال درخواست به اداره كل براي اخذ مجوز

5-    صدور مجوز از سوي اداره كل

6-    اجراي مجوز تغيير نام و صدور شناسنامه با نام جديد

 

مسئوليتها و اختيارات هريك از عوامل اجرايي :

1-كارشناسي : بررسي مدارك تنظيم درخواست تغيير نام

2-اداره : ارجاع درخواست به اداره كل

3-اداره كل : صدور مجوز تغيير نام و ار سال به اداره محل درخواست

4- اداره : اجرا ي مجوز در سامانه و صدور شناسنامه با نام جديد

 

عنوان قوانين و مقررات : ماده 5 قانون ثبت احوال

 

فن آوري مورد استفاده در اجراي فرآيند : استفاده از نرم افزار تحت شبكه وب پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور

 

متوسط زمان بين شروع تا پايان فرآيند ( مدت زمان اجراي فرآيند )

اخذ مدارك ، كنترل ، ارسال لايحه ، شركت در جلسه تعيين وقت شده ، ارجاع به بايگاني ، اجرا و صدور شناسنامه جديد (1هفته )

 

6) تغییر نام خانوادگی

 

اصلاح فرآيند

تغيير نام خانوادگي

 ( واژه ي بلامعارض )

 

 

خدمت استانداردشده تغييرنام خانوادگي (انتخاب وا‍‍‍ژه بلامعارض)

هدف ازارائه اين خدمت تغيير نام خانوادگي هاي نامناسب

دراين استان ازنظر كمي ساليانه بيش از1000 مورد تغييرنام خانوادگي انجام مي شود

استاندارد وكيفيت ارائه اين خدمت به شرح ذيل است:

خدمت گيرندگان : كسانيكه نام خانوادگي آنها نامناسب و  تمايل به تغيير آن دارتد ، وكيل قيم يا وصي افرادصغير

خدمت دهندگان :1-كارشناسي 2- دبيرخانه 3- رييس ادره 4-  ادره ي كل   5- حوزه ي تعويض 6 - بايگاني

مدارك مورد نياز :

1-      تكميل فرم درخواست تغيير نام خانوادگي ( فرم شماره 1 )

2-      تصوير شناسنامه و كارت ملي متقاضي

فرمهاي مورد استفاده :

فرمهاي شماره 1 و 2 تغيير نام خانوادگي

شرح مراحل انجام كار :

1-      بررسي مدارك ارايه شده

2-      تكميل فرم شماره 1 درخواست تغيير نام خانوادگي

3-      دستور رييس اداره جهت تطبيق مدارك ارايه شده با اصل سند و ارجاع به بايگاني براي تعيين واژه ي بلامعارض

4-      ارسال درخواست به اداره كل جهت صدور مجوز

5-      ارجاع مجوز صادره به بايگاني براي اجرا در سامانه هويت الكترونيكي

6-      اجراي واژ ه ي تصويبي و صدور شناسنامه با نام خانوادگي جديد

 

مسئوليتها و اختيارات هريك از عوامل اجرايي :

1-كارشناسي : بررسي مدارك و تنظيم درخواست تغيير نام خانوادگي و ارجاع به بايگاني جهت تطبيق سپس ارسال به اداره كل براي صدور مجوز

2-اداره كل : صدور مجوز تغييرنام خانوادگي و ارسال به اداره محل درخواست

3-بايگاني : اجراي مجوز اخذ شده در سامانه و صدور شناسنامه مجدد با نام خانوادگي جديد

 

عنوان قوانين و مقررات : ماده 40 قانون ثبت احوال

 

فن آوري مورد استفاده در اجراي فرآيند : استفاده از نرم افزار تحت شبكه وب پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور

 

متوسط زمان بين شروع تا پايان فرآيند ( مدت زمان اجراي فرآيند )

اخذ مدارك ، كنترل ، ارجاع به بايگاني ، ارسال به اداره كل ،اجرا و صدور شناسنامه جديد ( 15روز )

 

7)حل اختلافات اسناد سجلی

فرآيند

هيأتهاي حل اختلاف

 

خدمت استاندارد شده هيآت هاي حل اختلاف

هدف ازارائه اين خدمت حل اختلافات سجلي ناشي ازاشتباهات مأمور

دراستان كردستان درطول سال حدوداً 2500 رأي ازطريق طرح درهيأت صادرودراسنادسجلي اجرا مي گردد.

استاندارد كيفيت ارائه اين خدمت به شرح ذيل است:

خدمت گيرندگان  : كسانيكه در سند سجلي آنها اختلافي باشد

خدمت دهندگان : هيأتهاي حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت احوال

    مدارك و اطلاعات مورد نياز :

      1-اصل و تصاوير مدارك شخصي و مثبته ( شناسنامه و كارت ملي )

      2-برگ تكميل شده درخواست ازهيأت

      3-تصاوير مداركي كه مورد اختلاف است

     4- ساير مداركي كه برحسب خواسته متقاضي مورد نياز باشد

 

      فرمهاي مورد نياز :  1- فرم درخواست از هيأت  2- برگ صدور رأي

 

     مراحل انجام كار : ارائه درخواست ، تطبيق مدارك خواهان با سامانه ،تشكيل جلسه هيأت  ، صدور حكم

 

                        مسئوليتها و اختيارات هريك از عوامل

     ادارت ثبت احوال : تشكيل جلسه هيأت  و صدور حكم

 

   عنوان قوانين و مقررات : ماده 3 قانون ثبت احوال

 

    فن آوري مورد استفاده در اجراي فرايند : استفاده از رايانه و سامانه ثبت احوال

 

    شرح مراحل انجام كار :

1-    بررسي مدارك ارائه شده توسط متقاضي و تطبيق آنها باسامانه

 

2-    ثبت درخواست در دفتر هيأت

 

3-    ارسال پرونده متشكله به هيأت به جهت طرح در جلسه

 

4-    تشكيل جلسه ي هيأت ، طرح موضوع و صدور رأي مقتضي در سه نسخه

 

5-    ابلاغ  رأي و تحويل يك نسخه به متقاضي

 

6-    درصورت تأييد خواسته ي متقاضي ارسال يك نسخه از رأي جهت اجرا در سامانه به بايگاني اسناد

 

7-    اجراي رأي توسط بايگاني و صدور شناسنامه با مشخصات اصلاح شده

 

    متوسط زمان بين شروع و خاتمه فرايند : 5 روز

 

8)تغییر سن از طریق کمیسیون تشخیص سن

 

فرآيند

اصلاح تاريخ تولد از طريق

 كميسيون تشخيص سن

 

 

خدمت استاندارد شده اصلاح تاريخ تولد ازطريق كميسيون تشخيص سن

هدف ازارائه اين خدمت: رسيدگي به درخواست اصلاح تاريخ تولد متقاضيان بالاي 18سال كه اختلاف سن واقعي آنها با سن مندرج در سند سجلي به تشخيص اعضاي مژكميسيون بيش از 5 سال باشد .

دراين استان ازنظركمي ساليانه حدوداٌ 10 مورد تاريخ تولد متقاضيان اصلاح مي گردد

استاندارد وكيفيت ارائه اين خدمت به شرح ذيل است:

خدمت گيرندگان : 1- صاحب شناسنامه ( افراد بالاتر از 18 سال)  2-ولي قانوني افراد كمتر از 18 سال

خدمت دهندگان :1-دبيرخانه 2- بايگاني اسناد سجلي 3-اعضاء كميسيون

مستندات و قوانين :

1-      قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها ( ماده واحده )

2-      دستورالعمل نحوه رسيدگي به درخواست اصلاح تاريخ تولد ( كميسيون تشخيص سن )به شماره 241/62/41-25/7/68

مدارك مورد نياز :

1-      اصل و تصوير شناسنتمه متقاضي

2-      اصل و تصوير وستندات و مدارك مكتسبه

3-      اصل و تصوير شناسنامه والدين،خواهران،برادران،همسرو فرزندان

4-      اصل و شناسنامه ولي قانوني(درصورتيكه متقاضي زير18سال سن داشته باشد)

5-      فرم درخواست رسيدگي از كميسيون

6-      رسيد بانكي پرداخت تعرفه تعيين شده به حساب مربوطه

فرمهاي مورد استفاده :

نمونه فرم درخواست

 

 

 

شرح مراحل انجام كار :

1-    بررسي خواسته متقاضيو ارائه فرم درخواست

2-    دريافت فرم تكميل شده درخواست رسيدگي از كميسيون و ضمائم

3-    بررسي درخواست ارائه شده و تطبيق با شناسنامه ، احراز هويت و صلاحيت قانوني و مطابقت آنها باسامانه

4-    صدور دستور و ثبت درخواست در دفتر مخصوص و رارئه رسيد

5-    ارجاع پرونده به بايگاني اسناد سجلي ويا اداره محل صدور شناسنامه (درصورتيكه محل صدور اداره ديگري باشد )

6-    مراجعه به سامانه آرشيو الكترونيكي اسناد و تطبيق مدارك و شناسنامه با سند آرشيو شده و تهيه تصوير سند و ارجاع به دبير خانه كميسيون

7-    هماهنگي رئيس اداره با رئيس كميسيون ( قاضي )و تعيين وقت رسيدگي

8-    ابلاغ وقت تعيين شده به اعضاء كميسيون توسط دبيرخانه

9-    ابلاغ وقت رسيدگي به متقاضي در محل اداره يا توسط مأمور ابلاغ

10-                       بايگاني موقت پرونده

11-                       تشكيل جلسه ، بررسي درخواست و استماع اظهارات متقاضي و نهايتاً تصميم گيري و انشاء رأي ( كميسيون ميتواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشكي قانوني معرفي نمايد )

12-                       ثبت تصميم در دفتر و ابلاغ به متقاضي و اداره محل صدور سند سندسجلي ( درصورت رد درخواست يك نسخه از تصميم بعنوان ضمائم سند آرشيو شده اسكن ميگردد )

13-                       اخذ درخواست اجراي تصميم كميسيون در سند ولادتمتقاضي از طريق سامانه الكترونيكي

14-                       هدايت متقاضي به دايره تعويض شناسنامه

15-                       بايگاني سوابق

 

 

 

مسئوليتها و اختيارات هريك از عوامل اجرايي :

1-كارشناسي : بررسي مدارك تنظيم درخواست كميسيون تشخيص سن

2-اداره : ارجاع درخواست به دبيرخانه كميسيون به جهت تكميل پرونده و مقدمات تشكيل جلسه

 

 

فن آوري مورد استفاده در اجراي فرآيند : استفاده از نرم افزار تحت شبكه وب پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور

 

متوسط زمان بين شروع تا پايان فرآيند ( مدت زمان اجراي فرآيند )

ازابتداي شروع تا اتمام كار حدود 1 ماه

9)بزرگسالان فاقد شناسنامه موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال

فرآیند تشکیل پرونده و صدور شناسنامه جهت افراد بزرگسال فاقد شناسنامه

( موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال )

 

 

 

خدمت استاندارد شده صدور شناسنامه براي افراد بزرگسال بدون شناسنامه (فاقد ورقه)

-هدف از ارائه ي اين خدمت صدور شناسنامه براي اتباع ايراني است كه سن آنها بيش از 18 سال بوده وبدلايل مختلف تا زمان مراجعه ي آنها به ثبت احوال شناسنامه براي آنها صادر نشده است .

-ازنظر كمي درطول سال بطورمتوسط براي 15نفرشناسنامه بزرگسال صادر مي شود.

-استاندارد وكيفيت ارائه ي اين خدمت بشرح ذيل است:

خدمت گیرندگان :   متقاضیان فاقد شناسنامه 18 سال به بالا

خدمت دهندگان :

1-رئیس اداره

2-مسئول حوزه تنظیم سند

3-دبیرخانه

4-بایگانی اسناد سجلی

5-کارشناس استان

6-مدیر کل استان 

مدارک مورد نیاز :

1) شهادت نامه مصدق 

2) برگ درخواست صدور شناسنامه  

3)12 قطعه عکس

4)اصل و تصویر شناسنامه والدین ، خواهران و برادران و در صورت فوت والدین ارائه گواهی فوت آنان

5)ارائه مدارک اثبات نسب از جمله دادنامه حصر وراثت یا حکم نسب در صورت فوت پدر ، اقرار نامه رسمی  یا اقرار نامه تنظیمی در محل اداره ثبت احوال با حضور والدین 

6) قبض پرداخت تعرفه بابت هزينه صدور شناسنامه به مبلغ 57000ريال وبابت هزينه ثبت ولادتازتاريخ ابلاغ رأي شوراي تأمين ويا مجوز اداره كل اززمان تقديم درخواست اجرابعدازمهلت قانوني تايكماه مبلغ     115000ريال

   "                   "              "             "              "               "              "    1 تا 3 ماه    "    172000  "

  "                   "               "            "               "              "             "     3تا6 ماه       "    287000  "

  "                  "                "           "                "             "              "    6ماه وبعد از آن  "   580000  

قوانین و مستندات :

ماده 45 قانون ثبت احوال

دستورالعمل اجرایی ماده 45 مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ 8/3/1381

فرمهای مورد استفاده :

فرمهای نمونه 1 الی 26 ضمیمه دستورالعمل ماده 45 ق . ث . ا .

شرح مراحل انجام کار :

1)بررسی خواسته متقاضی و عندالزوم راهنمایی وی

2)بررسی و تطبیق مدارک ارائه شده و تصدیق آنها از جمله شهادت نامه ، عکس ، مدارک اثبات نسب و در صورت امکان تکمیل فرم اقرارنامه با حضور والدین

3)تکمیل برگ درخواست تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه

4)معرفی متقاضی جهت تعیین سن به پزشکی قانونی یا مقیم (در مورد افراد ذکور مشمول ارائه صورتجلسه شورای پزشکی نظامی الزامی است ) و وصول پاسخ تعیین سن

5)استعلام از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در مورد عدم پیدایش سند سجلی متقاضی

6)ارجاع به بایگانی جهت بررسی اسناد سجلی والدین ، برادران ، خواهران و ترادف آنها و تطبیق با پایگاه و تهیه پاسخ لازم

7)معرفی متقاضی به دایره تشخیص هویت جهت بررسی هویت و تعیین کلاسمان انگشت نگاری و وصول پاسخ

8)ارسال پاسخ اعلام نتایج انگشت نگاری متقاضی به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت سازمان جهت بررسی

9)تکمیل پرسشنامه 8 برگی در سه نسخه با امضاء متقاضی و تأیید مسئول مربوطه و ارسال با ضمائم مربوطه به مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی و اداره اطلاعات محل سکونت

10)وصول پاسخ نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و بررسی آنها ( در صورت عدم وصول پاسخ اداره اطلاعات طی مدت مقرر 3 ماه ، پرونده جهت رسیدگی به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد )

11)در صورت عدم تردید نسبت به هویت و تابعیت عین پرونده با اظهار نظر صریح به اداره کل ثبت احوال استان ارسال می گردد و در صورت تردید در هویت و تابعیت عین پرونده به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد .

12)رسیدگی به پرونده و صدور مجوز تنظیم سند و صدور شناسنامه توسط مدیر کل استان در صورت عدم تردید در تابعیت و هویت متقاضی

13)رسیدگی به پرونده در شورای تأمین شهرستان و ابلاغ تصمیم اعضای شورا طی صورتجلسه مبنی بر بلامانع بودن صدور شناسنامه یا عدم موافقت با صدور شناسنامه

14)بررسی و ارجاع پرونده از سوی رئیس اداره به مسئول ذیربط بمنظور تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه

15)تنظیم سند ولادت و صدور شناسنامه وفق5 مقررات جاری با تخصیص شماره ملی توسط سیستم

16)تحویل شناسنامه به متقاضی و چنانچه فرد از معاودین دارای مدارک هویت خارجی باشد به موازات صدور شناسنامه مراتب به همراه پرونده جهت بررسی تابعیت مضاعف موضوع اعمال ماده 989 ق. م . در اسناد سجلی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال گردد .

17)اعلام مشخصات سند سجلی به اداره تشخیص هویت و اداره وظیفه عمومی ( مورد مشمولین وظیفه )

18)بایگانی پرونده

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند : دستی و مکانیزه

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند : 5 ماه

 

 

10)صدور گواهی تجرد

فرآیند صدور گواهی تجرد برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

خدمت استاندارد شده صدور گواهي تجرد

هدف از ارائه اين خدمت  صدور گواهی تجرد برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا کسانی که قصد عزیمت و یا تحصیل در کشور هاي خارجي را دارند ودرصددازدواج در آن كشورها ميباشند.

دراستان كردستان ساليانه بطورمتوسط 15 فقره درخواست گواهي تجرد ازمتقاضيان اخذ مي شود.

استاندارد وكيفيت ارائه ي اين خدمت بشرح ذيل است.

خدمت گیرندگان :  

1)صاحب سند سجلی

2)وکیل ، ولی یا نماینده قانونی

خدمت دهندگان :

1-مسئول اخذ درخواست گواهی تجرد در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

2-اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

3-دبیرخانه

4-مسئول بایگانی

5-در صورت وجود نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها ارائه خدمت از طریق ادارات کل ثبت احوال انجام پذیر است

6)نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

مستندات قانونی  :

1) ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 و اصلاحی دیماه 1363 مجلس شورای اسلامی   

2) ماده 35 قانون ثبت احوال و آئین نامه اجرائی آن  

3)دستورالعمل صدور گواهی تجرد به شماره 27/ش/ع – 29/1/1383 مصوب شورای عالی ثبت احو.ال

مدارک لازم   :

1)اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه صاحب سند سجلی

2)اصل وکالتنامه رسمی یا مدارک دال بر نمایندگی قانونی و تصویر آن (در صورتیکه درخواست کننده وکیل یا نماینده قانونی باشد .)

3)اصل شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر وکیل یا نماینده قانونی

4)رسید بانکی پرداخت تعرفه تعیین شده به شماره حساب مربوطه به مبلغ 57000 ریال

5)نمونه تکمیل شده درخواست گواهی تجرد توسط صاحب سند سجلی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی : WWW.Sabteahval.ir

فرمهای مورد استفاده   :

1)فرم درخواست گواهی تجرد

2)فرم گواهی تجرد

شرح مراحل اجرای کار    :

1-تکمیل فرم درخواست گواهی تجرد توسط اشخاص مندرج در بند 2 ( خدمت گیرندگان ) از طریق درگاه خدمات الکترونیکی

2-اخذ درخواست گواهی تجرد در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور توسط مسئول مربوطه با مراجعه روزانه به درگاه خدمات الکترونیکی در سایت سازمان ، تهیه نسخه چاپی درخواست جهت رؤیت رئیس اداره

3-دستور ثبت درخواست در دبیرخانه توسط رئیس اداره و ارجاع به مسئول مربوطه با قید فوریت

4-بررسی مشخصات اعلامی متقاضی از طریق سامانه استعلام الکترونیکی و تطبیق اطلاعات اعلام شده با اطلاعات پایگاه که در صورت مغایرت مراتب طی پیغامی به متقاضی ابلاغ و مدارک مورد نظر درخواست می گردد و در صورت مطابقت اطلاعات تحولات ازدواج و طلاق از طریق آرشیو الکترونیکی اسناد و سامانه بررسی می گردد .

5-صدور گواهی تجرد

6-اعلام مراتب صدور گواهی تجرد به متقاضی طی پیغامی مبنی بر اینکه ( گواهی تجرد شما صادر شده است لطفاً برای تحویل آن با بهمراه داشتن اصل شناسنامه ، شماره رهگیری و رسید هزینه پرداختی به اداره کل ثبت احوال امور خارجه واقع در خ امام خمینی ( ره ) ابتدای خ شیخ هادی ساختمان شماره 6 طبقه اول مراجعه فرمایند )

7-تطبیق و کنترل اصل مدارک متقاضی با مدارک دریافتی و ملاحظه عدم مغایرت بین آنها و تحویل به متقاضی پس از اخذ امضاء در برگ درخواست صدور گواهی تجرد توسط مسئول ذیربط د راداه کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

8-ثبت مراتب تحویل گواهی تجرد توسط مسئول ذیربط در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در درگاه الکترونیکی بایگانی و سوابق

9-ارسال رونوشت گواهی صادره به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه توسط اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال کشور جهت استفاده در دایره تأیید اسناد

توضیح اینکه : طبق الحاقیه دستورالعمل صدور گواهی تجرد به شماره 33894/12/2 – 30/3/1391 معاونت اسناد هویتی سازمان در صورت وجود نمایندگی وزارت امور خارجه در استانها ، ادارات کل ثبت احول استانها می توانند با رعایت دستورالعمل مربوطه نسبت به صدور گواهی تجرد با امضای مدیر کل استان اقدام و رونوشت آن را به نمایندگی وزارت امور خارجه استان جهت تأیید ارسال نمایند .

مسؤلیت و اختیارها    :

1-مسئول اخذ درخواست از درگاه خدمات الکترونیکی

مراجعه روزانه مسئول به درگاه و تهیه نسخه چاپی درخواست جهت ارائه به رئیس

2-مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور

دستور بر روی درخواست تجرد اخذ شده از درگاه

3- دبیرخانه

ثبت درخواست و نیز گواهی تجرد با درج شماره و تاریخ

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند    :

الکترونیکی با استفاده از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور به نشانی WWW.Sabteahval.ir

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند :   15 روز

11)ثبت اعلامیه های ازدواج و طلاق

فرآيند ثبت واقعه ازدواج وطلاق

 

خدمت استاندارد شده  ثبت اعلاميه ازدواج وطلاق واصله  ازمحاضر وثبت آنها درسامانه الكترونيكي اسنادهويتي

هدف ازارائه اين خدمت ثبت به موقع وقايع ازدواج وطلاق دراسناد سجلي مربوطه

دراستان كردستا ن ازنظركمي ساليانه 20000حدوداًواقعه ازدواج و3900 واقعه طلاق به ثبت مي رسد

استاندارد وكيفيت ارائه اين خدمت به شرح ذيل است

مدارك موردنياز:

1-اصل اعلاميه هاي ازدواج وطلاق

2- فيش بانكي (براي ازدواج 23000 ريال وبراي طلاق115000 ريال)

مستندات:

ماده 31 قانون ثبت احوال                                                 ما ده 33 قانون ثبت احوال

خدمت گيرندگان:  صاحبان اسناد سجلي

خدمت دهندگان :

مسئول دبيرخانه

مسئول اموراسناد هويتي

معاون اداره

رئيس اداره

مراحل انجام كار:

1-    دريافت اعلاميه ازدواج وطلاق ازمحاضر

2-    كنترل وبررسي

3-    صدوردستوروثبت دردفتر وارجاع به مسئول بايگاني اسناد

4-    ثبت اعلاميه توسط كاربر درسامانه ازدواج وطلاق

5-    ضبط اعلاميه هاي ثبت شده

 

12)درخواست كارت ملي ناشي ازفقدان

 

فرآیند

 درخواست کارت ملی

ناشی از فقدان

 

هدف اجرای فرآیند : صدور کارت ملی برای اتباع ایرانی

خدمت گیرندگان : کلیه اتباع ایرانی  بالای 15 سال که قبلا کارت ملی دریافت کرده اند.

خدمت دهندگان : کارمندان سایت  در ادارات اجرایی

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

*      اصل شناسنامه متقاضي

*      يك قطعه عكس ( زمينه روشن)

*      فرم درخواست كارت شناسائي ملي

*      قبض پرداخت تعرفه

فقدان بار اول به مبلغ  200000 ریال

فقدان بار دوم به مبلغ 400000  ریال

فقدان بار سوم به مبلغ 600000 ریال

*      فرم اعلام فقدان کارت ملی

فرم های مورد استفاده :

فرم ویژه درخواست کارت ملی

فرم اعلام فقدان کارت ملی

شرح مراحل اجرای کار :

1-      بررسی مدارک ارائه شده

2-      پر کردن فرم درخواست و الصاق عکس بر آن

3-      احراز هویت

4-      استعلام از پایگاه جهت سابقه درخواست

5-      اسکن شناسنامه و فرم درخواست

6-      ورود اطلاعات در برنامه پیشخوان(اطلاعات سجلی سکونت )

7-      مشخص کردن علت درخواست مجدد(فقدان بار اول .دوم .سوم)

8-      چاپ رسید

9-      ارسال اطلاعات به پایگاه

10-  رفع مغایرت خطاهای برگشتی از پایگاه و ارسال مجدد

11-  چاپ کارت در سازمان

12-  ارسال کارت به ادارت

13-  اعلام وصول کارت در اداره

14-  تحویل کارت به متقاضی با ارائه اصل شناسنامه

مسئولیتها و اختیارات هر یک از عوامل اجرایی

1) مسئول احراز هویت : بررسی مدارک و تطبیق شناسنامه با عکس و چهره متقاضی

2) مسئول استعلام : استعلام از پایگاه جمعیتی کشور و استعلام سیستم دبیرخانه کات شناسائی  برای دریافت سوابق کارت ملی متقاضی

3) مسئول اسکن :  اصل شناسنامه و فرم درخواست و عکس متقاضی را اسکن میکند.

4) مسئول واحد کنترل: کنترل مراحل قبل و ورود اطلاعات و ارسال به سازمان و رفع مغایرت آنها

5) مسئول تحویل کارت: اعلام وصول و تحویل کارتهای واصله ار سازمان به متقاضی

 

 

 

 

عنوان قوانین و مقررات:

*      ماده 38 قانون ثبت‌احوال

*      قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب مجلس شوراي اسلامي به شماره 993/ق ـ 5/3/76

*      آئين نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر مصوب هيأت وزيران در جلسه 1/12/78

*      دستورالعمل اجرائي درخواست صدور كارت شناسائي ملي

 

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند :

استفاده از نرم افزار پیشخوان تحت ویندوز

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند ( مدت زمان اجرای فرایند ) :

اخذ مدرک و کنترل آنها و اسکن و داده آمایی و ارسال به سازمان (10 دقیقه)

نمودار مراحل انجام فعالیت و ترتیب اجرای آنها

13)تعويض كارت ملي

فرآیند

 تعویض کارت ملی

 

 

 

هدف اجرای فرآیند : صدور کارت ملی برای اتباع ایرانی

خدمت گیرندگان : کلیه اتباع ایرانی  بالای 15 سال که قبلا کارت ملی دریافت کرده اند.

خدمت دهندگان : کارمندان سایت  در ادارات اجرایی

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

*      اصل شناسنامه متقاضي

*      يك قطعه عكس ( زمينه روشن)

*      فرم درخواست كارت شناسائي ملي

*      قبض پرداخت تعرفه به مبلغ  20000 ریال

*      تحویل کارت ملی قبلی

فرم های مورد استفاده :

فرم ویژه درخواست کارت ملی

شرح مراحل اجرای کار :

1-      بررسی مدارک ارائه شده

2-      پر کردن فرم درخواست و الصاق عکس بر آن

3-      احراز هویت

4-      استعلام از پایگاه جهت سابقه درخواست

5-      تحویل کارت ملی قبلی

6-      اسکن شناسنامه و فرم درخواست

7-      ورود اطلاعات در برنامه پیشخوان(اطلاعات سجلی سکونت )

8-      مشخص کردن علت درخواست مجدد(پایان اعتبار-مستعمل- تغییرمشخصات سجلی)

9-      درج سری سریال کارت قبلی

10-  چاپ رسید

11-  ارسال اطلاعات به پایگاه

12-  رفع مغایرت خطاهای برگشتی از پایگاه و ارسال مجدد

13-  چاپ کارت در سازمان

14-  ارسال کارت به ادارت

15-  اعلام وصول کارت در اداره

16-  تحویل کارت به متقاضی با ارائه اصل شناسنامه

مسئولیتها و اختیارات هر یک از عوامل اجرایی

1) مسئول احراز هویت : بررسی مدارک و تطبیق شناسنامه با عکس و چهره متقاضی

2) مسئول استعلام : استعلام از پایگاه جمعیتی کشور و استعلام سیستم دبیرخانه کات شناسائی  برای دریافت سوابق کارت ملی متقاضی

3) مسئول اسکن :  اصل شناسنامه و فرم درخواست و عکس متقاضی را اسکن میکند.

4) مسئول واحد کنترل: کنترل مراحل قبل و ورود اطلاعات و ارسال به سازمان و رفع مغایرت آنها

5) مسئول تحویل کارت: اعلام وصول و تحویل کارتهای واصله ار سازمان به متقاضی

 

عنوان قوانین و مقررات:

*      ماده 38 قانون ثبت‌احوال

*      قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب مجلس شوراي اسلامي به شماره 993/ق ـ 5/3/76

*      آئين نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر مصوب هيأت وزيران در جلسه 1/12/78

*      دستورالعمل اجرائي درخواست صدور كارت شناسائي ملي

 

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند :

استفاده از نرم افزار پیشخوان تحت ویندوز

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند ( مدت زمان اجرای فرایند ) :

اخذ مدرک و کنترل آنها و اسکن و داده آمایی و ارسال به سازمان (10 دقیقه)

14)درخواست اولين كارت ملي

 

 فرآیند

 اولین درخواست کارت ملی

 

هدف اجرای فرآیند : صدور کارت ملی برای اتباع ایرانی

خدمت گیرندگان : کلیه اتباع ایرانی  بالای 15 سال که قبلا کارت ملی دریافت کرده اند.

خدمت دهندگان : کارمندان سایت  در ادارات اجرایی

مدارک و اطلاعات مورد نیاز :

*      اصل شناسنامه متقاضي

*      يك قطعه عكس ( زمينه روشن)

*      فرم درخواست كارت شناسائي ملي

*      قبض پرداخت تعرفه به مبلغ  20000 ریال

 

فرم های مورد استفاده :

فرم ویژه درخواست کارت ملی

شرح مراحل اجرای کار :

1-      بررسی مدارک ارائه شده

2-      پر کردن فرم درخواست و الصاق عکس بر آن

3-      احراز هویت

4-      استعلام از پایگاه جهت سابقه درخواست

5-      اسکن شناسنامه و فرم درخواست

6-      ورود اطلاعات در برنامه پیشخوان(اطلاعات سجلی سکونت )

7-      مشخص کردن علت درخواست(اولین درخواست)

8-      چاپ رسید

9-      ارسال اطلاعات به پایگاه

10-  رفع مغایرت خطاهای برگشتی از پایگاه و ارسال مجدد

11-  چاپ کارت در سازمان

12-  ارسال کارت به ادارت

13-  اعلام وصول کارت در اداره

14-  تحویل کارت به متقاضی با ارائه اصل شناسنامه

مسئولیتها و اختیارات هر یک از عوامل اجرایی

1) مسئول احراز هویت : بررسی مدارک و تطبیق شناسنامه با عکس و چهره متقاضی

2) مسئول استعلام : استعلام از پایگاه جمعیتی کشور و استعلام سیستم دبیرخانه کات شناسائی  برای دریافت سوابق کارت ملی متقاضی

3) مسئول اسکن :  اصل شناسنامه و فرم درخواست و عکس متقاضی را اسکن میکند.

4) مسئول واحد کنترل: کنترل مراحل قبل و ورود اطلاعات و ارسال به سازمان و رفع مغایرت آنها

5) مسئول تحویل کارت: اعلام وصول و تحویل کارتهای واصله ار سازمان به متقاضی

 

عنوان قوانین و مقررات:

*      ماده 38 قانون ثبت‌احوال

*      قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب مجلس شوراي اسلامي به شماره 993/ق ـ 5/3/76

*      آئين نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر مصوب هيأت وزيران در جلسه 1/12/78

*      دستورالعمل اجرائي درخواست صدور كارت شناسائي ملي

 

 

فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند :

استفاده از نرم افزار پیشخوان تحت ویندوز

متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند ( مدت زمان اجرای فرایند ) :

اخذ مدرک و کنترل آنها و اسکن و داده آمایی و ارسال به سازمان (10 دقیقه)