ادارە کل ثبت احوال استان کردستان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی، خدمات و ... از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت بە انتقال آن بە دستگاههای بالادستی اقدام مینماید.


نام شما:  
نام خانوادگی:  
شماره همراه  
ایمیل  
لطفا پیشنهاد ، نظر ، انتقاد و راهکارهای خود را درج و ارسال نمایید